Information / Vedtægter

Vedtægter

§ 1
Navn:
Foreningen navn: Ruds-Vedby Garden (RVG)

Stiftet den: 26. august 1987
Hjemsted: Sorø kommune
Foreningens adresse: Formandens adresse

§ 2
Formål:
Stk. 1: Gardens formål er at skabe musikinteresse, og godt kammeratskab mellem de deltagende børn og unge. Gennem undervisning inden for det område, hvori gardens repertoire lægges, skal skabes en standard, der gør, at garden ved sin musikalitet og væremåde repræsenterer lokalområdet på allerbedste vis.

Stk. 2: Hensigten med deltagelse i arrangementer er først og fremmest, at give medlemmerne mål at arbejde efter, og rige oplevelser, men naturligvis også at skaffe økonomiske grundlag til veje, som muliggør gardens drift.

§ 3
Medlemskab:
Stk. 1: Som aktive kan optages børn og unge, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.

§ 4
Bestyrelsen:
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer således:
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens 7. medlem er den til enhver tid af bestyrelsen udpegede daglige leder, med henvisning til § 9 stk. 8.

Stk. 2: Herudover vælger de aktive gardere iblandt sig 2 repræsentanter, der benævnes talsgardere. Disse vælges for 1 år ad gangen og tiltræder ved fødselsdagsparaden.

Stk. 3: Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

Stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog vælges formand og kasserer direkte på generalforsamlingen i henhold til stk. 3.

Stk. 5: Der vælges, hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 6: Der vælges 2 interne revisorer for 2 år ad gangen, dog således at der er valg af en revisor hvert år.

Stk. 7: Der vælges hvert år en revisorsuppleant.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
Valgbare til bestyrelsen er desuden forældre til aktive medlemmer.
Bestyrelsen kan indstille personer til valg udenfor forældrekredsen.

§ 5
Optagelse:
Stk. 1: Enhver pige og dreng kan uden forudgående kendskab til musik optages i garden, når nedenstående betingelser kan opfyldes:

Alder: 8 til 30 år er retningsgivende.
Almindelig helbredstilstand.
Den aktive såvel dennes forældre er bekendt med foreningens vedtægter samt gardens gældende reglement, ved underskrift på indmeldelsesblanketten.
Hvad angår instrumenter og uniformseffekter er der fastsat regler i henhold til gardens reglement.

Stk. 2: Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover instrument,- uniforms- og kontingent forpligtelsen. Herudover skal påregnes en nødvendig deltagerbetaling for deltagelse i øvrige aktiviteter, for hvilken bestyrelsen fastsætter betalingen.

§ 6
Udtrædelse:
Stk. 1: Ved udtrædelse efter medlemmets eget ønske, kræves mindst 2 måneders varsel, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende.

Stk. 2: Alle effekter, der måtte tilhøre garden i medlemmets besiddelse, afleveres ved udtrædelse. Medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

Stk. 3: Ved overtrædelse af foreningens vedtægter såvel gældende reglement kan medlemmet bortvises straks.

§ 7
Generalforsamling:
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes i årets første kvartal. Denne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel gennem lokalavisen.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret, såfremt kontingentet er betalt senest 31. december året før. For børn mellem 8 og 15 år ved forældrene.
Bestyrelsen har hver en stemme.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning kan efter ønske forlanges.

Stk. 5: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Stk. 6: På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

Valg af dirigent.
Aflæggelse af formandens beretning.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
Valg:

a. Valg af bestyrelse i henhold til § 4 stk. 3.

Valg af suppleanter i henhold til § 4 stk. 5.
Valg af revisor i henhold til § 4 stk. 6.
Valg af revisorsuppleant i henhold til § 4 stk. 7.
Eventuelt.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 del af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom, med forslag til dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter krav herom er modtaget, og den skal indkaldes i lighed med ordinær generalforsamling.§ 9
Bestyrelsens forpligtelser:
Stk. 1: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Stk. 2: Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dennes respektive formue.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udstede fuldmagt.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom der føres protokol over samtlige bestyrelsesmøder, der afholdes. Protokollen underskrives af bestyrelsen, senest ved næste møde.

Stk. 5: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Senest 10 dage før generalforsamlingen afgiver foreningen regnskab til revisorerne.

Stk. 6: Bestyrelsen ansætter kvalificerede musikundervisere, ligesom der udarbejdes en kontrakt imellem underviser og RVG.

Stk. 7: Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af gardens reglement.

Stk. 8: Bestyrelsen vælger/udpeger den daglige leder af garden, og funktionsbeskrivelse for samme. Gardens daglige leder indtræder som bestyrelsens 7. medlem med stemmeret.

Stk. 9: Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

§ 10
Foreningens opløsning:
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor, med henvisning til § 8 stk. 2.
Stk. 2: Ophører foreningen med at eksistere – tilfalder foreningens eventuelle formue en almenvelgørende/almennyttig forening.
Udpegning af modtagerforeningen finder sted på den opløsendegeneralforsamling ved simpel flertalsbeslutning.


Således besluttet på den stiftende generalforsamling, den 26. august 1987.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 26. februar 1996.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 25. februar 1998.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 7. februar 2001.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 7. februar 2007.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 3. marts 2010.
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen, den 29. februar 2012.Ruds-Vedby Garden er en enhed, alle er lige vigtige og har hver deres plads.
Ingen kan erstatte netop din plads.
Ruds-Vedby Garden | Postadresse Kalundborgvej 45, 4291 Ruds Vedby  | Tlf.: 23429143